Suggestopedisk språkundervisning för vuxna

Texterna
I suggestopedin använder vi oss av specialskrivna texter i dialogform. Texterna är omfattande (5 – 10 gånger längre än traditionella nybörjartexter) och är utformade så att man redan från början kan ha ett naturligt talspråk med olika verbformer, lockande naturbeskrivningar m m.

Snabbare inlärning

De komplexa texterna kombinerade med den speciella suggestopediska didaktiken och den avspända, glädjefyllda stämningen gör att inlärningstakten ökar flerfaldigt jämfört med traditionell undervisning.

Grammatik och ordförråd tränas i lättsamma och roliga aktiviteter

I den suggestopediska undervisningen skapar man aktiviteter där inlärarna glömmer att de befinner sig i en inlärningssituation. I spel, lekar, rollspel, sånger m m tränas språket utan fokus på medvetet pluggande.

Alla kan

Spelen, lekarna och aktiviteterna är utformade att alla lyckas. Därmed stiger självkänslan, vilket i sin tur leder till bättre inlärning. Undervisningen är deltagaraktiv och varierad.Kategoriseringen ”duktiga” och ”svaga” försvinner.

Grön planta i händer

Nya identiteter
Typiskt för suggestopedisk undervisning är att eleverna väljer eller får nya identiteter, med namn som hör hemma i målspråket. Det sätter sprätt på fantasin, gör det naturligt att uttrycka sig på målspråket och fungerar också som en metafor: ”kliv in i en värld av nya möjligheter och lämna eventuella begränsingar och blockeringar bakom dig!”.!Visst känns det naturligare att prata portugisiska om jag som inlärare har rollen som Carlos Ribeira och är portugisisk operasångare eller Maria dos Santos och är brasiliansk advokat med sambadans som fritidsintresse!

Konsten som inspiration och uttrycksmedel

Musik, bildkonst, poesi, rörelse, drama ingår som en naturlig del i språkaktiviteterna samtidigt som utrymme ges för elevernas egna konstnärliga uttryck; Ytterligare en aspekt av den helhetssyn som suggestopedin präglas av.

Musiken
Musiken spelar en viktig roll i den suggestopediska undervisningen. Wienklassistisk musik (Mozart, Beethoven, Haydn) används såväl som barockmusik, på ett genialiskt sätt vid presentation av nya texter. Den klassiska musiken skapar stämning, får introduktionen av nya texter att framstå som en stund av högtidlig fest. Språk och musik har nära koppling och när texter läses med musik i bakgrunden, aktiveras större delar av hjärnan.

Sånger

Autentiska sånger ger kulturkännedom och utökar ordförrådet på ett naturligt sätt – vem av oss har inte som barn gått och trallat på engelska sånger utan att riktigt veta vad de betydde. Orden fastnade! Specialgjorda didaktiska sånger underlättar inlärningen av grammatikaliska strukturer.

Den suggestopediska cykeln
Den suggestopediska språkundervisningen följer en cykel som återkommer för varje ny text/dialog. Cykeln ger en strikt ram med utymme för en stor variationsrikedom när det gäller övningar:
Introduktion av stoffet i texten
Aktiv konsertläsning till Wienklassisitisk musik. Första mötet med den nya texten.
Passiv konsertläsning till barockmusik, där eleverna bara lyssnar i ett avslappnat tillstånd
Aktivering, där eleverna på olika sätt i lekar, spel, rollspel etc använder stoffet i texten. Aktiveringsfasen sträcker sig över flera lektionstillfällen.
Syntes
En text i prosaform som tar upp det ordförråd och den grammatik som varit i fokus i dialogen. Kan också vara exempelvis rollspel.