Våra metoder


Vi arbetar utifrån kunskap om neurologisk utveckling av alla sinnen och det samspel dem emellan som är nödvändig för all inlärning.
Det är glädjande att notera att intresset för att använda och arbeta med integrering av primitiva reflexer ökat explosionsartat över hela världen.

1 Kartläggning
Vi undersöker om klienten (barn eller vuxen) kan kontrollera sin kropp, eller om han/hon påverkas av primitiva reflexmönster. Reflexpåverkan kan innebära att klienten har koncentrationssvårigheter, svårt att läsa eller skriva, omoget beteende, svårt med socialt samspel mm eftersom de kvarvarande reflexresterna hindrar mer komplicerade färdigheter att utvecklas.

A Rytmisk rörelseträning
Denna metod syftar till att koppla samman olika delar av hjärnan för att utveckla klientens rörelsemönster. Med dessa rörelser stimuleras bland annat signalflödet till cerebellum (lillhjärnan) som reglerar musklernas an- och avspänning.
Rytmisk rörelseträning stimulerar också hjärnbarken och frontalloberna. Ändrad muskeltonus, ökad vakenhet, minskad hyperaktivitet, bättre uthållighet, motorik och koncentrationsförmåga märks ofta efter daglig träning i ett par månader.

B Reflexintegrering
Med reflexintegrering upprepar vi rörelsemönster som klienten skulle ha gjort under sina tidigaste år. Nervnätet utvecklas och hjärnan får en andra chans. Vi grundar vårt arbete på två metoder som utvecklats parallellt:

Svetlana Masgutovas metod:
Kopplingen motorisk och kognitiv utveckling har studerats länge i Sovjetunionen och Ryssland. Vygotsky var en forskare som tidigt såg dessa samband. Hans pionjärarbete har utvecklats (Luria, N Bernstein m fl) och presenterats för oss av Dr Svetlana Masgutova.
Hon har genom att involvera kinesiologi (rörelselära) förfinat diagnosmetoder och behandlingsmetoder så att behandlingstiden förkortats avsevärt. Denna metod sprider sig nu snabbt över världen och tillämpas i ett 20-tal länder i alla världsdelar.

Peter Blythes metod:
Peter Blythe och Sally Goddard har i England utvecklat metoder för reflexintegrering sedan 70-talet. Deras forskning rör sig om att klarlägga sambandet mellan motorisk utveckling, reflexintegrering och inlärningssvårigheter. Metoden används i 16 länder runt om i världen och kom till Sverige i början på 80-talet. Den går ut på att med ett antal dagliga övningar under 1- 2 år utveckla klientens grundläggande rörelsemönster och därmed påverka den kognitiva förmågan.


C Brain Gym
Brain Gym är en amerikansk metod som utarbetats under 30 år av PhD Paul Dennison. Vi använder rörelser som tränar koordenation,balans och smidighet. Brain gym-rörelserna stöder reflexintegreringsprogrammen.

D Ljudstimulering
Vi testar språkljudsuppfattningen för att kartlägga hur klienten uppfattar språkljud. Bla har Dr Kjeld V Johansen i Danmark visat att en stor del av problemen vid dyslexi har med hörseln att göra.

Barn kan höra för bra. Då blir de lätt störda av klassrumsljud, fläktar och annat och kan bli oroliga, arga eller ledsna. De har svårt att rikta sin uppmärksamhet mot den som talar eller att sortera bort ljud.

Barn kan höra bra men ändå inte uppfatta alla språkljud. Speciellt gäller detta de tysta konsonanterna. Det de inte hör kan de naturligtvis heller inte upprepa dem eller återge i skrift.

Om vi finner att klientens språkljudsuppfattning behöver korrigeras görs en individuellt anpassad CD eller ljudband med specialkomponerad musik. Denna musik ska klienten lyssna på hemma i tio minuter dagligen under ett par månader. Därefter gör vi ett nytt test som följs upp med nya skivor eller band.

2. Individuellt träningsprogram
När kartläggningen är klar utformas ett individuellt träningsprogram som ska genomföras dagligen. Det har ofta ingredienser från flera av ovanstående metoder.
Det är viktigt att familjen skapar dagliga rutiner för träningspasset och att rörelserna utförs noggrant. Mycket stöd och uppmuntran behövs.

3 Återbesök/ uppföljning
I början är det bra med uppföljning och justering av träningsprogram en gång per månad. Senare kan träningsperioderna förlängas.

4 Avslutning av programmet
När klienten upplever sig besvärsfri, eller när vi kommit så långt vi kan, avslutas vårt samarbete med en utvärdering av träningsperioden.