Billigare för kommunen

 
Nio svaga läsare blev normalläsare på tre månader

I en skola i Nykvarn söder om Stockholm hade man stött på ett problem inför klassens flytt från år 3 till år 4. Läraren bedömde nio av eleverna vara mycket svaga läsare och skolan övervägde att tillsätta en resurslärare på halvtid i fyran för dessa. Specialläraren gjorde ett lästest (DLS) för år 2 för de nio eleverna och fann att elevernas läsnivå var så låg att de borde ha specialundervisning på tvåans nivå!

I februari började Lars-Eric arbeta med gruppen en dag i veckan. Varje elev fick tjugo minuter enskilt då han undersökte vilka motoriska problem de hade och barnen fick därpå individuella träningsprogram. Specialläraren var närvarande och fortsatte den motoriska träningen på sina timmar.

Föräldramöten i niogruppen hölls var tredje vecka där föräldrarna fick lära sig hjälpa barnen med det dagliga träningsprogrammet. Hemprogrammet skiljde sig från de rörelser barnen gjorde i skolan. Ingen extra lästräning sattes in i klassen.

I maj utvärderade specialläraren barnens läsförmåga med lästest (DLS) för år 3. Hon fann att alla elever utom en var normalläsare för årskursen.

På tre månader hade gruppen hämtat in ett års läsutveckling!

Utlåtanden från föräldrar vittnade om många positiva överspridningseffekter. Några pojkar hade blivit så mycket motoriskt bättre att de nu platsade i det fotbollslag där de tidigare inte fått spela så mycket. Deras status och självförtroende hade växt.

En flicka som tidigare isolerat sig och som inte haft några kamrater började ta för sig socialt, började i scouterna och tog hem kamrater, något som tidigare aldrig inträffat, enligt mamman.

Tack vare satsningen på motorisk träning blev eleverna bättre läsare och skolan behövde inte anställa en läsresurs till klassen.


Tillbaka